Search Home

เลือกภาษา    
สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล

สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง


ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

New Book List
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
กันยายน 2560
สิงหาคม 2560
กรกฎาคม 2560
มิถุนายน 2560
พฤษภาคม 2560

ประวัติการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล: Y2017+M02

Recommended Reading

รายการชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
   ผลการสืบค้น Books & Serials - ทุกเขตข้อมูล: Y2017+M02

หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 | หน้าถัดไป


ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 36
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 915.93 ส549ร
Author สัจจา ไกรศรรัตน์.
Title รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสังเคราะห์วิจัยเรื่องแนวทางการใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีเป็นฐานในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว : A project to examine the development and promotion of cuttural based tourism in Ratchaburi. /
Publisher ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2555.
Material 161 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง.


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 171.6 ว275ก
Author วรลักษณ์ กลัดแก้ว.
Title การพัฒนาคู่มือชุดฝึกอบรมสำหรับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี /
Publisher ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2554.
Material 141 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง.


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 330.9593 ว267พ
Author วรรณา โชคบรรดาลสุข.
Title พฤติกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง/
Publisher ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2555.
Material 112 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง.


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 378.19 ท126ค
Author ทรงเกียรติ อิงคามระธร.
Title คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามอัตลักษณ์ "ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มุ่มมั้นสู่ความเป็นเลิศ" /
Publisher ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556.
Material 161 หน้า : ตาราง.


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 152.4 อ823ร
Author อุทัยวรรณ ดอกพรม.
Title ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่2 ที่ศึกษาในรายวิชาการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยโดยการบริหารสมอง /
Publisher ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556.
Material 155 หน้า : ภาพประกอบ.


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res. 658.8 ร656ร
Author รุจิพร เจริญศรี.
Title รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์โอ่งมังกรในจังหวัดราชบุรี :/b Marketing Strategic of Managon Jar Products in Rathaburi Province /
Publisher ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2555.
Material 114 หน้า : ตาราง.


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 780.9593 ต922ร
Author ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง.
Title รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี /
Publisher ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2555.
Material 78 หน้า.


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 0
การจอง
Call No. 614.4 พ798
Title พื้นฐานระบาดวิทยา : Basics of eqidemiology.
Publisher นนทบุรี : สมาคมระบาดวิทยาภาคสนาม, 2559.
Material 317 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง.


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 0
การจอง
Call No. 001.42 ศ463ก
Author ศิริพร จิรวัฒน์กุล.
Title การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Qualitative research in health science/
Publisher กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2558.
Material 320 หน้า.


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 0
การจอง
Call No. 507.2 อ399ส
Author อรุณ จิรวัฒน์กุล.
Title สถิติทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย/
Publisher กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2558.
Material 312 หน้า.


หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 | หน้าถัดไป

Copyright © 2012 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com VTLS 2012