Search Home

เลือกภาษา    
สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล

สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง


ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

New Book List
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
กันยายน 2560
สิงหาคม 2560
กรกฎาคม 2560
มิถุนายน 2560
พฤษภาคม 2560

ประวัติการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล: Y2017+M06

Recommended Reading

รายการชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
   ผลการสืบค้น Books & Serials - ทุกเขตข้อมูล: Y2017+M06

หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 50 | หน้าถัดไป


ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 491
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 3rd Fl. 300-500, C.L.
การจอง
Call No. 372.21 ม747อ
Author มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 8-15 = Environment Mangement for Early Childhood Development/
Publisher นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
Material 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ )


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 3rd Fl. 300-500, C.L.
การจอง
Call No. 372.21 ม747อ
Author มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาศึกษาศาสตร์.
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-7 = Environment management for early childhood development /
Publisher นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559
Material 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 3rd Fl. 300-500, C.L.
การจอง
Call No. 371.1 ม747อ
Author มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 9-15 = Life skills development for early childhood/
Publisher นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
Material 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 3rd Fl. 300-500, C.L.
การจอง
Call No. 371.1 ม747อ
Author มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , สาขาวิชาศึกษาศาตร์.
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-3 = Life skills development for early childhood/
Publisher นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
Material 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. 685.802 ส721ก
Author สิทธิ์ ธีรสรณ์.
Title การสื่อสารทางการตลาด /
Publisher กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Material 271 หน้า : ภาพประกอบ.


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : 3rd Fl. 300-500, C.L.
การจอง
Call No. 576.5 ม782พ
Author มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Title พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ/
Publisher กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
Material 113 หน้า : ภาพประกอบ.


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 3rd Fl. 300-500, C.L.
การจอง
Call No. 372.21 ม747ป
Author มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
Title ประมวลสาระชุดวิชา การจัดการประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-6 = Provision of experiences for preschool children/
Publisher นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
Material 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 3rd Fl. 300-500, C.L.
การจอง
Call No. 371.716 ม747อ
Author มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
Title เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่8-15 = Food and nutrition for early childhood/
Publisher นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
Material 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 3rd Fl. 300-500, C.L.
การจอง
Call No. 371.716 ม747อ
Author มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
Title เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-7 = Food and nutrition for early childhood/
Publisher นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
Material 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 3rd Fl. 300-500, C.L.
การจอง
Call No. 373.21 ม747อ
Author มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
Title เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 8-15 = Child development and learning in early childhood/
Publisher นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2558.
Material 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 50 | หน้าถัดไป

Copyright © 2012 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com VTLS 2012