Search Home

เลือกภาษา    
สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล

สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง


ระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

New Book List
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
กันยายน 2560
สิงหาคม 2560
กรกฎาคม 2560
มิถุนายน 2560
พฤษภาคม 2560

ประวัติการสืบค้น
ทุกเขตข้อมูล: Y2018+M01

Recommended Reading

รายการชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
   ผลการสืบค้น Books & Serials - ทุกเขตข้อมูล: Y2018+M01

หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 27 | หน้าถัดไป


ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 265
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 370.15 ส858ก
Author สุรางค์ มันยานนท์
Title การพัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูไม่ตรงวุฒิ/
Publisher ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2558
Material 139 หน้า: ภาพประกอบ


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 371.2 พ282ก
Author พรศักดิ์ สุจริตรักษ์
Title การบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ JiPP เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกทอง จังหวัดราชบุรี /
Publisher ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2559
Material 131 หน้า:


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 495.18 ภ446บ
Author ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง
Title แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอินสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง /
Publisher ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560
Material 50หน้า:


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 658.8 พ715ป
Author พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์
Title ปัจจัยอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าปลีกผ่านระบบออนไลน์ /
Publisher ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2559
Material 166 หน้า:


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 372.21 ว528ก
Author วิจิตรา เงินบาท
Title การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยเชื้อสายกะเหรี่ยง /
Publisher ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2558
Material 126 หน้า:


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 371.3 ว169ก
Author วนิดา สาระติ
Title การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 5W 1H เพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง/
Publisher ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2559
Material 116 หน้า


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 294.3 น784บ
Author เนตรตะวัน โสมนาม
Title บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี /
Publisher ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2558
Material 164 หน้า


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 378.199 อ622น
Author อาทิตย์ธเนศ อุไรกุล
Title แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง/
Publisher ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2559
Material 139 หน้า: ตาราง


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 371.33 จ166ก
Author จรินทร์ งามแม้น
Title การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดราชบุรี /
Publisher ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560
Material 83 หน้า


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC
เลือกในกลุ่มย่อย 

เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : 4th Fl. Res, The
การจอง
Call No. Res 615.321 ก389ก
Author กันตา นิ่มทัศนศิริ
Title การศึกษาความหลากหลายของเส้นทางธรรมชาติของพืชสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี/
Publisher ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2559
Material 251 หน้า: ภาพประกอบ


หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 27 | หน้าถัดไป

Copyright © 2012 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com VTLS 2012